» آمار سایت
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |


مرورگر مجموع %
Safari v537.36
30312 43.42%
Mozilla v5.0
10054 14.4%
Safari v534.30
2714 3.89%
Internet Explorer v9.0
2342 3.35%
Internet Explorer v8.0
1807 2.59%
Safari v535.19
1496 2.14%
Safari v604.1
1326 1.9%
Opera v9.80
1198 1.72%
Internet Explorer v7.0
1189 1.7%
Safari v533.1
560 0.8%
Safari v9537.53
555 0.79%
Firefox v23.0
507 0.73%
Firefox v25.0
475 0.68%
Safari v602.1
471 0.67%
Firefox v33.0
464 0.66%
Internet Explorer v6.0
421 0.6%
Firefox v22.0
388 0.56%
Firefox v16.0
386 0.55%
Safari v600.1.4
379 0.54%
Safari v537.31
374 0.54%
Mozilla v11.0
350 0.5%
Firefox v12.0
349 0.5%
Firefox v20.0
344 0.49%
Firefox v32.0
310 0.44%
Internet Explorer v10.0
306 0.44%
Unknown
303 0.43%
Firefox v14.0.1
299 0.43%
Firefox v28.0
274 0.39%
Firefox v21.0
258 0.37%
Firefox v19.0
254 0.36%
Safari v601.1
234 0.34%
Firefox v31.0
230 0.33%
Firefox v54.0
228 0.33%
Firefox v29.0
226 0.32%
Firefox v47.0
218 0.31%
Firefox v26.0
215 0.31%
Firefox v30.0
205 0.29%
Firefox v15.0.1
203 0.29%
Firefox v17.0
201 0.29%
Firefox v27.0
189 0.27%
Safari v537.4
185 0.26%
Safari v537.11
172 0.25%
Firefox v24.0
172 0.25%
Firefox v45.0
171 0.24%
Firefox v43.0
161 0.23%
Firefox v11.0
150 0.21%
Firefox v38.0
148 0.21%
Firefox v39.0
148 0.21%
Firefox v42.0
142 0.2%
Firefox v18.0
140 0.2%
Firefox v52.0
140 0.2%
Safari v534.24
137 0.2%
Firefox v4.0
132 0.19%
Safari v537.1
129 0.18%
Firefox v9.0.1
125 0.18%
Firefox v8.0
116 0.17%
Firefox v44.0
114 0.16%
Safari v537.16
109 0.16%
Firefox v49.0
103 0.15%
Firefox v40.0
100 0.14%
Safari v8536.25
99 0.14%
Firefox v53.0
98 0.14%
Firefox v15.0
98 0.14%
Firefox v37.0
96 0.14%
Firefox v50.0
90 0.13%
Firefox v41.0
90 0.13%
Firefox v46.0
89 0.13%
Firefox v57.0
87 0.12%
Firefox v3.6.13
80 0.11%
Firefox v13.0.1
80 0.11%
Safari v420
76 0.11%
Firefox v7.0
76 0.11%
Firefox v4.0.1
73 0.1%
Firefox v13.0
71 0.1%
Firefox v3.0.19
67 0.1%
Firefox v68.0
67 0.1%
Safari v535.1
67 0.1%
Firefox v66.0
63 0.09%
Firefox v5.0
63 0.09%
Firefox v48.0
62 0.09%
Safari v537.17
60 0.09%
Safari v605.1
58 0.08%
Firefox v61.0
58 0.08%
Firefox v55.0
57 0.08%
Firefox v67.0
55 0.08%
Firefox v58.0
54 0.08%
Firefox v56.0
52 0.07%
Firefox v51.0
52 0.07%
Firefox v34.0
51 0.07%
Avant Browser v
49 0.07%
Safari v536.5
48 0.07%
Safari v530.17
48 0.07%
Firefox v60.0
47 0.07%
Safari v533.4
46 0.07%
Firefox v10.0.2
42 0.06%
Firefox v3.6
42 0.06%
Firefox v10.0
41 0.06%
Safari v535.11
41 0.06%
Safari v534.35
41 0.06%
Firefox v64.0
40 0.06%
Firefox v8.0.1
39 0.06%
Firefox v59.0
39 0.06%
Firefox v6.0
39 0.06%
Firefox v3.0
38 0.05%
Safari v536.11
37 0.05%
Opera v8.01
37 0.05%
Safari v7534.48.3
37 0.05%
Safari v535.2
36 0.05%
Safari v535.12
36 0.05%
Safari v537.22
35 0.05%
Firefox v63.0
34 0.05%
Firefox v36.0
33 0.05%
Firefox v62.0
33 0.05%
Firefox v9.0
32 0.05%
Firefox v3.6.3
32 0.05%
Firefox v65.0
32 0.05%
Firefox v69.0
30 0.04%
Safari v413
30 0.04%
Firefox v3.5
29 0.04%
Firefox v1.0.7
29 0.04%
Firefox v7.0.1
28 0.04%
Firefox v6.0.2
28 0.04%
Firefox v3.6.28
28 0.04%
Firefox v72.0
26 0.04%
Safari v532.5
24 0.03%
Safari v534.34
21 0.03%
Firefox v35.0
21 0.03%
Safari v601.1.46
21 0.03%
Firefox v5.0.1
20 0.03%
Firefox v84.0
20 0.03%
Safari v605.1.15
20 0.03%
Firefox v70.0
19 0.03%
Firefox v3.6.6
19 0.03%
Firefox v3.6.12
19 0.03%
Safari v535.7
18 0.03%
Safari v538.1
18 0.03%
Firefox v88.0
18 0.03%
Safari v6533.18.5
17 0.02%
Firefox v78.0
17 0.02%
Safari v534.13
16 0.02%
Firefox v14.0
16 0.02%
Firefox v3.0.4
16 0.02%
Safari v534.51
16 0.02%
Safari v531.21.10
16 0.02%
Safari v534.1
15 0.02%
Safari v537
14 0.02%
Firefox v89.0
14 0.02%
Safari v534.10
14 0.02%
Safari v525
14 0.02%
Firefox v81.0
14 0.02%
Firefox v3.5.5
13 0.02%
Safari v534.15
12 0.02%
Firefox v86.0
12 0.02%
Firefox v85.0
12 0.02%
Firefox v3.6.8
12 0.02%
Safari v536.3
11 0.02%
Firefox v3.5.7
11 0.02%
Safari v534.57.2
10 0.01%
Firefox v71.0
10 0.01%
Firefox v83.0
10 0.01%
Konqueror v3.5
10 0.01%
Safari v535.10
10 0.01%
Firefox v3.6.23
9 0.01%
Firefox v3.6.18
9 0.01%
Safari v534.3
9 0.01%
Firefox v3.5.3
9 0.01%
Firefox v80.0
9 0.01%
Firefox v3.6.22
9 0.01%
Safari v534.16
9 0.01%
Safari v525.20.1
9 0.01%
Firefox v10.0.1
9 0.01%
Safari v534.54.16
9 0.01%
Safari v536.26.17
8 0.01%
Firefox v3.6.15
8 0.01%
Firefox v3.6.25
7 0.01%
Firefox v77.0
7 0.01%
Firefox v75.0
7 0.01%
Firefox v3.6.10
7 0.01%
Firefox v3.5.6
7 0.01%
Firefox v82.0
7 0.01%
Firefox v79.0
7 0.01%
Firefox v3.0.6
6 0.01%
Safari v534.7
6 0.01%
Firefox v3.5.17
6 0.01%
Safari v536.8
6 0.01%
Safari v537.19
6 0.01%
Safari v535.20
6 0.01%
Firefox v74.0
6 0.01%
Firefox v3.0.8
6 0.01%
Firefox v92.0
6 0.01%
Firefox v3.6.17
6 0.01%
Firefox v3.5.19
5 0.01%
Firefox v3.6.16
5 0.01%
Firefox v3.0.9
5 0.01%
Safari v525.19
5 0.01%
Firefox v3.6.14
5 0.01%
Firefox v3.6.4
5 0.01%
Firefox v6.0.1
5 0.01%
Firefox v3.5.1
5 0.01%
Safari v532.0
5 0.01%
Firefox v87.0
4 0.01%
Safari v532.2
4 0.01%
Firefox v3.6.26
4 0.01%
Safari v523.12.2
4 0.01%
Firefox v3.6.7
4 0.01%
Safari v534.26
4 0.01%
Safari v537.42
4 0.01%
Firefox v91.0
4 0.01%
Firefox v76.0
4 0.01%
Firefox v3.6.20
4 0.01%
Safari v604.5.6
3 0%
Firefox v73.0
3 0%
Safari v7046
3 0%
Safari v536.25
3 0%
Safari v531.0
3 0%
Internet Explorer v4.01
3 0%
Firefox v3.6.24
3 0%
Safari v534.55.3
3 0%
Safari v533.3
3 0%
Safari v535.24
3 0%
Safari v533.19.4
3 0%
Firefox v3.5.2
3 0%
Firefox v3.0.3
3 0%
Firefox v2.0
3 0%
Firefox v2.0.0.20
3 0%
Safari v534.14
3 0%
Mozilla v1.8.1a2
3 0%
Firefox v3.0.5
3 0%
Safari v537.13
2 0%
Safari v535.18
2 0%
Firefox v3.5.4
2 0%
Firefox v90.0
2 0%
Mozilla v1.9.3a4
2 0%
Safari v419.3
2 0%
Firefox v3.6.21
2 0%
Firefox v40.1
2 0%
Safari v600.2.5
2 0%
Firefox v2.0.0.11
2 0%
Safari v534.11
2 0%
Firefox v1.5.0.6
2 0%
Internet Explorer v999.1
2 0%
Safari v533.22.3
2 0%
Safari v537.71
2 0%
Safari v846
1 0%
Opera v9.62
1 0%
Opera v9.25
1 0%
Safari v535.3
1 0%
Firefox v1.4
1 0%
Safari v601.6.17
1 0%
Safari v534.36
1 0%
Safari v7
1 0%
Safari v537.77.4
1 0%
Internet Explorer v5.01
1 0%
Safari v534.52.7
1 0%
Firefox v2.0.0.12
1 0%
Firefox v3.0.7
1 0%
Safari v531.9
1 0%
Firefox v3.6.9
1 0%
Safari v533.18.5
1 0%
Mozilla v1.0
1 0%
Firefox v33.0.2
1 0%
Firefox v2.0.0.1
1 0%
Safari v535.6
1 0%
Safari v537.35
1 0%
Safari v6531.22.7
1 0%
Firefox v32.0.3
1 0%
Firefox v12.2
1 0%
Safari v170
1 0%
Firefox v3.5.18
1 0%
Safari v603.3.8
1 0%
Firefox v2.0.0.3
1 0%
Firefox v1.5.0.12
1 0%
Safari v532.3
1 0%
Safari v532.8
1 0%
Mozilla v1.9.2.11
1 0%
Safari v604.3.5
1 0%
Safari v602.2.14
1 0%
Internet Explorer v5.5
1 0%
Safari v536.28.10
1 0%
Safari v537.33
1 0%
Safari v536.30.1
1 0%
Safari v602.4.8
1 0%
Safari v533.21.1
1 0%
Netscape v4.0
1 0%
Firefox v3
1 0%
Safari v535.4
1 0%
Crazy Browser v2.0.0
1 0%
Netscape v3.0
1 0%
Firefox v47.0.1
1 0%
Mozilla v1.9a4pre
1 0%
Safari v531.2
1 0%
Safari v528.16
1 0%
Safari v533.20.27
1 0%
Safari v533.9
1 0%
Safari v528.8
1 0%
Safari v534.6
1 0%
Safari v537.8
1 0%
Safari v5
1 0%
Safari v537.3
1 0%
Firefox v35.0.1
1 0%
Safari v534.29
1 0%
Safari v533.16
1 0%
مجموع69812
جستجو باشگاه فوتبال پرسپوليس رشت به مديريت بهزاد داداش زاده
منوي اصلي
ايجاد سايت توسط : حافظ رايانه تصوير
Designed: www.hafezrayaneh.com
تمام حقوق برای سايت آكادمي فوتبال پرسپوليس رشت محفوظ است.
بهترین حالت نمایش دقت 768*1024 به بالا ميباشد.
این سایت تابع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد.
زمان بازسازي صفحه :0.0451 ثانيه, 0.0061 براي هر جستجو . حافظه مصرف شده :912,776يايت